Meer informatie

 • Uit respect voor uw privacy en die van anderen, geven we nooit uitslagen door aan de balie.
  U kunt hiervoor bellen met de praktijk. Kijk op de site van uw huisarts wanneer u
  daar het beste voor kan bellen.

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de meeste behandelingen die wij uitvoeren. Als die de kosten niet vanuit een basisverzekering vergoedt, dan informeert de huisarts u hierover. Soms is het niet mogelijk u voorafgaand aan de behandeling te informeren. Bijvoorbeeld omdat u met spoed moet worden geholpen en er geen tijd verloren mag gaan. In dat geval geeft uw huisarts u achteraf alle informatie.

  De zorgverlening door huisartsen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Onze zorg gaat niet ten koste van uw eigen risico. Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt of u doorverwijst, zoals bij röntgen- en laboratoriumbezoeken of specialisten, uw eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken.

  Ook als u medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met uw eigen risico. Als u tevoren wilt weten welke kosten uw verzekeraar vergoedt, informeert u dan zelf bij uw verzekeraar hiernaar.

 • Medische verklaringen en keuringen
  Uw huisarts mag als behandelend arts, op verzoek van derden (b.v. werkgever, school, verzekering of gemeente) geen verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo’n medische verklaring nodig hebt, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) moet u naar een onafhankelijke arts.

  Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventueel de benodigde gegevens door aan de keurende arts.

  Waarom is dit.
  De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met de patiënt. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem of haar nooit een oordeel gevraagd worden over het recht op een voorziening.  De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie, aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedures zijn wettelijk vastgelegd.

 • Ouderen dienen zich vanaf hun 75ste jaar medisch te laten keuren voor het rijbewijs. Hebt u te horen gekregen dat u een keuring moet laten doen? Dan kunt u een afspraak maken bij een arts. Dit mag niet uw eigen huisarts zijn.

  De huisartsen in Gezondheidscentrum Velp doen geen keuringen.
  Hiervoor kunt u andere huisartsenpraktijken benaderen of een afspraak maken bij speciale keuringsartsen

  Kijk op deze site waar u naar toe kan gaan voor de rijbewijskeuring:
  https://rijbewijskeuringsarts.nl/index.html   (rijbewijs)

  Meer informatie over Rijbewijskeuringen kunt u  vinden op:
  https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm

  Moet u een andere keuring laten doen dan een rijbewijskeuring? Kijk dan op deze site waar u naar toe kan gaan.  https://www.regelzorg.nl/

 • Voorafgaand aan de behandeling/het onderzoek informeert uw huisarts danwel de assistente u over uw behandeling, het te verwachten resultaat, de eventuele risico’s, mogelijke alternatieve behandelwijzen en de aan de behandeling verbonden kosten, zodat u hierover een weloverwogen besluit kunt nemen. Ook wordt u vooraf geïnformeerd als een andere behandelaar binnen onze praktijk de behandeling uitvoert.

 • Bijna elke Nederlander heeft een huisarts. Sinds 2005 wordt vastgelegd bij welke huisarts een patiënt staat ingeschreven, in de database van de stichting Inschrijving Op Naam (ION). Het overdragen van het patiëntendossier van de oude naar de nieuwe huisarts verloopt sinds 2014 veilig en betrouwbaar via ION.  

  Meer over ION: bijlage ION

  Bijlage ION

 • Als patiënt hebt u een aantal wettelijke rechten ten aanzien van de gegevens die over u worden vastgelegd. Het gaat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage en afschrift. U hebt recht op inzage in uw gegevens en u kunt om een afschrift vragen.
   Voor het verstrekken van afschriften kan de praktijk een vergoeding vragen. Wilt u weten wat de vergoeding is voor het opvragen van afschriften, vraag ons daar gerust naar.
  • Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist zijn, kunt u dit bespreken met uw huisarts.
  • Recht op vernietiging. U kunt ons vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Bespreek dit met uw huisarts. Let op: in een aantal gevallen kan de behandelaar op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen.

  De beschreven rechten komen in bepaalde in de wet genoemde gevallen toe aan anderen, een wettelijke vertegenwoordiger zoals een ouder, voogd of mentor of een door de patiënt schriftelijk gemachtigde.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor de wijzigingen van uw adres, telefoonnummer, zorgverzekering en
  e-mailadres. Dit mag telefonisch, aan de balie of per post.

  Graag ontvangen we ook een telefoonnummer van een contactpersoon, zodat we die in geval van nood kunnen bereiken.

  Als u bent verhuisd of een nieuwe huisarts heeft vragen wij u om dit ook door te geven aan uw behandelend arts in het ziekenhuis. 

 • Om zo goed mogelijke zorg aan u te verlenen, legt de praktijk bij uw inschrijving in de praktijk een patiëntendossier aan. Hierin staan uw administratieve gegevens genoteerd, zoals uw naam, BSN, huisadres en telefoonnummer, als ook medische gegevens, zoals de geschiedenis van uw gezondheid, uw medicatiegebruik en de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor de financiële administratie.

  Ook nemen wij in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens op die uw arts elders, bijvoorbeeld bij een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts, met uw toestemming heeft opgevraagd.

  Alle zorgverleners in de praktijk die bij uw behandeling zijn betrokken en de waarnemend behandelaar hebben, voor zover dit noodzakelijk is voor de zorgverlening, toegang tot uw dossier.

  Verstrekking gegevens uit uw medisch dossier aan derden

  Wij kunnen gegevens uit uw dossier verstrekken aan andere hulpverleners. Zo kunnen wij bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut. Als u instemt met een verwijzing, mag de huisarts ervan uitgaan dat u toestemming geeft voor het uitwisselen van informatie. U kunt bezwaar maken tegen de informatie-uitwisseling door dit te melden bij uw behandelaar.

  Daarnaast kunnen wij gegevens gebruiken voor waarneming.

  Ook verstrekken wij gegevens uit uw dossier onder strikte voorwaarden aan anderen als dat wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een materiële controle door de zorgverzekering.

 • Nee, dat is nu nog niet geregeld. Apotheken zijn vaak al wel gekoppeld, dit is bijvoorbeeld makkelijk als u in het weekend hulp nodig hebt via de dienstapotheek. De koppeling met andere huisartsen en huisartsenposten zal binnenkort tot stand komen.